สภาพทั่วไป

๒.๑ สภาพทั่วไป
ภาพตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา
๒.๑.๑ ลักษณะที่ตั้ง อาณาเขต และเขตการปกครอง
เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา เดิมเป็นสุขาภิบาลสว่างวัฒนาและได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาล ; ; ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ทำให้สุขาภิบาลสว่างวัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองเป็นเทศบาล ตำบลสว่างวัฒนา ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๕ ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ถนนสายสระบุรี – หล่มสัก ตามทางหลวงหมายเลข ๒๑ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๒๑๔ กิโลเมตร
เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา มีพื้นที่ประมาณ ๖.๒ ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ ๑ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนสายสระบุรี – หล่มสัก เป็นเส้นตั้งฉาก เป็นระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร เส้นเขตเป็นเส้นตรงผ่านถนนสายสระบุรี – หล่มสัก ตรงหลักกิโลเมตรที่ ๑๐๑ ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลาง ถนนสายสระบุรี – หล่มสัก ๑,๐๐๐ เมตร
ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลาง ถนนสายสระบุรี – หล่มสัก ตรงหลักกิโลเมตรที่ ๙๘ ตามแนวเส้นตั้งฉาก ๑,๐๐๐ เมตร
ทิศใต้ จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตก ผ่านถนนสายสระบุรี – หล่มสัก ตรงหลักกิโลเมตรที่ ๙๘ ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนสายสระบุรี – หล่มสัก ๑,๐๐๐ เมตร
ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ ๔ ตรงไปทางทิศเหนือ บรรจบหลักเขตที่ ๑

๒.๑.๒ มีประชากรในเขตเทศบาลทั้งสิ้น ๗,๘๘๙ คน แยกเป็น ชาย ๓,๘๘๑ คน หญิง ๔,๐๐๘ คน บ้านเรือนจำนวน ๒,๗๗๕ ครัวเรือน (ข้อมูลจากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา ณ ธันวาคม ๒๕๕๔)
จำนวนครัวเรือน หมู่ ๑ จำนวน ๓๐๑ ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือน หมู่ ๒ จำนวน ๗๐๑ ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือน หมู่ ๔ จำนวน ๑๔๔ ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือน หมู่ ๕ จำนวน ๑,๒๒๑ ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือน หมู่ ๖ จำนวน ๒๑๔ ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือน หมู่ ๑๕ จำนวน ๑๙๓ ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือน หมู่ ๗๗ จำนวน ๑ ครัวเรือน
หมายเหตุ หมู่ที่ ๗๗ หมายถึง ทะเบียนบ้านกลาง คือ ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแต่ไม่ได้อาศัยในเขตเทศบาล

๒.๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒.๒.๑การคมนาคมและขนส่ง มีเส้นทางคมนาคมสายหลัก ๑ สาย คือ ถนนสายสระบุรี – หล่มสัก (ทางหลวงหมายเลข ๒๑) ในการติดต่อกับพื้นที่อื่น ๆ และผ่านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา โดยมีรถประจำทาง กรุงเทพ–เพชรบูรณ์ ลพบุรี–เพชรบูรณ์ สระบุรี-เพชรบูรณ์ นครราชสีมา-เพชรบูรณ์ฯลฯ วิ่งผ่าน
๒.๒.๒ การไฟฟ้า ประชาชนในชุมชนได้รับบริการกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยอำเ ภอศรีเทพ ได้อย่างทั่วถึง สำหรับดวงไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล มีประมาณ ๔๐๔ ดวง
๒.๒.๓ การประปา ในเขตเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา ได้รับบริการน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอศรีเทพ โดยมีแหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำป่าสัก ซึ่งในฤดูแล้งน้ำจะน้อย มีจำนวนครัวเรือนส่วนใหญ่จะใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค& amp; nbsp; และมีบางส่วนใช้น้ำประปาหมู่บ้าน คือชุมชนบ้านโรงงานพัฒนา
๒.๒.๔ การสื่อสารและโทรคมนาคม ในเขตเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา ปัจจุบันมีการติดตั้งตู้โทรศัพ ท์สาธารณะ จำนวน ๑๒ ตู้
๒.๒.๕ การจราจร ในเขตเทศบาลนั้นเป็นศูนย์กลางรถประจำทางที่จะไปตำบลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลอำเภอศรีเทพและอำเภอใกล้เคียง เช่น บ้านโคกเจริญ บ้านหนองมะค่า บ้านยางราก บ้านใหม่ทุ่งเศรษฐี บ้านวังขอน บ้านนาตะกรุด บ้านโคกเจริญ
๒.๒.๖ การใช้ที่ดิน การใช้ที่ดินส่วนใหญ่ของประชากรเป็นการใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรก รรม คือการปลูกอ้อยเป็นหลัก รองลงมาคือทำนา
๒.๓ ด้านเศรษฐกิจ
๒.๓.๑โครงสร้างทางเศรษฐกิจและรายได้ของประชากร ประชากรในเขตเทศบาลตำบลสว่างวัฒนาส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ ทำนา ทำไร่ รับจ้างทั่วไป ค้าขาย เลี้ยงสัตว์ รายได้โดยเฉลี่ย ๒๕,๐๐๐.- บาท/คน/ปี
๒.๓.๒การเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา เป็นส่วนใหญ่ โดยมีพื้นที่โดยรวมในการทำเกษตรทั้งสิ้นประมาณ ๑,๓๗๐ ไร่ และมีจำนวนครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมทั้งสิ้นประมาณ ๗๖๖ ครัวเรือน ผลผลิตที่สำคัญของเกษตรกรรมที่สำคัญ คือ ข้าว/อ้อย/มันสำปะหลัง/ข้าวโพด คิดเป็นมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรทั้งสิ้นจำนวน ๓๐,๐๐๐.- บาท/ครัวเรือน
๒.๓.๓การพานิชยกรรม/การบริการ ในเขตเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา มีดังนี้
- ธนาคาร ๔ แห่ง
- ปั๊มน้ำมันและก๊าซ ๓ แห่ง
- ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ๔ แห่ง
- ร้านซ่อมรถยนต์ ๗ แห่ง
- ตลาดสด ๒ แห่ง
- ร้านค้าอื่น ๆ ๕๑ แห่ง
๒.๓.๔ การปศุสัตว์ ประชาชนที่ประกอบอาชีพปศุสัตว์ มีประมาณ ๖ ครัวเรือน โดยมีอาชีพเลี้ยงโค/เป็ด/สุกร เป็นต้น

๒.๔ ด้านสังคม
๒.๔.๑ประชากรในเขตเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา ทั้งสิ้น ๗,๘๘๙ คน แยกเป็น ชาย ๓,๘๘๑ คน หญิง ๔,๐๐๘ คน บ้านเรือนจำนวน ๒,๗๗๕ ครัวเรือน แบ่งเป็นชุมชนจำนวน ๑๑ ชุมชน เฉลี่ย ๑,๒๗๒.๔๒ คน/ตารางกิโลเมตร เฉลี่ย ๔๔๗.๕๘ ครัวเรือน/ตารางกิโลเมตร
๒.๔.๒ ศาสนา
- มีวัดจำนวน ๒ แห่ง ในเขตเทศบาล ได้แก่ วัดสว่างสามัคคี และวัดสระกรวดธัญญาราม
-ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๙ ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล
-ผู้นับถือศาสนาอื่น ร้อยละ ๑ ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล
๒.๔.๓ วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
-โดยมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญ คือ ประเพณีงานบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ ช่วงเดือน ๓ ของทุกปีประเพณีสงกรานต์ เดือน เมษายน และประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน
๒.๔.๔ การศึกษา
โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสว่างวัฒนามีจำนวน ๔ โรงเรียน แยกเป็น
๑. โรงเรียนเอกชน ๒ โรงเรียน คือ
- โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา
- โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา
๒. โรงเรียนรัฐบาล ๒ โรงเรียน คือ
- โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ
- โรงเรียนบ้านสระกรวด
๒.๔.๕ การกีฬา และนันทนาการ/สวนสาธารณะ
- สนามกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน ๒ แห่ง(ชุมชนบ้านโคกสว่างพัฒนา,วัดสว่างสามัคคี)
- สวนสุขภาพ จำนวน ๒ แห่ง (ชุมชนบ้านโคกสว่างพัฒนา และชุมชนหนองแดงพัฒนา)
๒.๔.๖ สาธารณสุข
- คลินิกเอกชน จำนวน ๔ แห่ง และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ(คลินิกเทศบาลฯ) จำนวน ๑ แห่ง
- อาสาสมัครสาธารณสุขภายในเขตเทศบาล จำนวน ๑๑ ชุมชน ประมาณ ๑๒๕ คน
๒.๔.๗ การสังคมสงเคราะห์
- ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำชุมชน จำนวน ๑๑ ศูนย์
- สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน ๒๓๐ คน(ข้อมูลปี ๒๕๕๔)
- สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๙๒๕ คน(ข้อมูลปี ๒๕๕๔)
- สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๕ คน
- ก่อสร้างบ้านเทิดไท้องค์ราชัน จำนวน ๒ หลัง
๒.๔.๘ กลุ่มอาชีพและศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การบูรชุมชน ๑๖
- กลุ่มผลิตกรอบรูปวิทยาศาสตร์ ม.๑๕
- กลุ่มเย็บผ้าห่มนวม
- กลุ่มผลิตไบโอดีเซล(ชุมชน ๑๖ รวมพลังฯ)
- ศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง(ชุมชนพาณิชย์พัฒนา)
- กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ที่ ๑

๒.๔.๙ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑) สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี ๑๐ ครั้ง (ม.ค.-ก.ย.๕๔) ส่วนใหญ่จะอยู่นอกเขตเทศบาล
๒) รถยนต์ดับเพลิง จำนวน ๑ คัน จุน้ำได้ ๒,๕๐๐ ลิตร
๓) รถบรรทุกน้ำ(สีแดง) จำนวน ๑ คัน จุน้ำได้ ๕,๐๐๐ ลิตร
๔) รถบรรทุกน้ำ(สีเขียว) จำนวน ๑ คัน จุน้ำได้ ๑๒,๐๐๐ ลิตร
๕) เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน ๑ เครื่อง
๖) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน ๑๕๐ คน
๗) การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัย ปีที่ผ่านมา จำนวน ๒ ครั้ง
- ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จำนวน ๑ ครั้ง
- ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จำนวน ๑ ครั้ง
๒.๕ ด้านการเมือง-การบริหาร
๒.๕.๑ สถานะทางการคลัง ของเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา
- การบริหารรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา เปรียบเทียบย้อนหลัง ๕ ปี
- การบริหารรายจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา เปรียบเทียบย้อนหลัง ๕ ปี
รายการ รายรับ รายจ่าย
งบประมาณประจำปี๒๕๕๐ ๔๒,๔๙๐,๘๐๕.๗๐ ๓๓,๗๗๖,๒๓๑.๙๖
งบประมาณประจำปี ๒๕๕๑ ๔๐,๒๐๓,๐๑๕.๓๖ ๓๕,๒๙๙,๑๓๓.๘๙
งบประมาณประจำปี ๒๕๕๒ ๔๐,๑๙๔,๖๔๙.๓๑ ๓๔,๑๐๙,๕๓๒.๕๑
งบประมาณประจำปี ๒๕๕๓ ๓๗,๑๗๕,๗๕๓.๐๘ ๓๒,๒๘๖,๗๐๗.๓๐
งบประมาณประจำปี ๒๕๕๔ ๔๑,๕๘๔,๙๔๖.๗๐ ๓๓,๕๕๑,๕๒๔.๙๖
๒.๕.๒ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ป้อมยามตำรวจ ๑ ป้อม
- สถานีดับเพลิง ๑ แห่ง (เทศบาลฯ,ชมรมคนหนุ่มบ้านกลาง)
๒.๕.๓ โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานของเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา
ด้านการเมืองและการบริหารของเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา ประกอบด้วย ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหาร
และฝ่ายนิติบัญญัติ ดังนี้

ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย
๑.นายโกวิท โลเกศเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลสว่างวัฒนา
๒.นายสมยศ ฮึกหาญสมบัติ รองนายกเทศมนตรีตำบลสว่างวัฒนา คนที่ ๑
๓.นายสุวิทย์ เพชรน่าชม รองนายกเทศมนตรีตำบลสว่างวัฒนา คนที่ ๒
๔.นายบรรจบ มูลขุนทด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสว่างวัฒนา
๕.นายวิชัย ใจกระสันต์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสว่างวัฒนา
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการอันเป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา ตามมติของสภาเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา และหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ ที่มีกฎหมายอื่นบัญญัติไว้
ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วย
๑. สภาเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา จำนวน ๑๒ คน ประกอบด้วย ประธานสภาเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา ๑ คน/รองประธานสภาเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา ๑ คน/และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา ๑๐ คน ดังนี้
๑.๑ นางหล่ำ สุดเย็น ประธานสภาเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา
๑.๒ นางวันนา ช่วยดับโรค รองประธานสภาเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา
๑.๓ นายสมยศ อาบสุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา เขต ๑
๑.๔ นายวีระพล สืบศรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา เขต ๑
๑.๕ นายสวาท ทองบ่อ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา เขต ๑
๑.๖ นายศักดิ์ศรี ชาดิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา เขต ๑
๑.๗ นายทรงพล กลางท่าไค่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา เขต ๑
๑.๘ นายหรั่ง สุดาวงค์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา เขต ๒
๑.๙ น.ส.วราภรณ์ เกื้อกูล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา เขต ๒
๑.๑๐ นางราวรรณ์ ประเสริฐสิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา เขต ๒
๑.๑๑ นายสุธี จันทร์สอน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา เขต ๒
๑.๑๒ นายไสว เขียวงาม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา เขต ๒
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินกิจการของเทศบาลตำบลสว่างวัฒนาและดำเนินการ
ประชุมให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาลตำบลสว่า งวัฒนา

๒.๕.๔ โครงสร้างและอัตรากำลัง ของเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา
อัตรากำลังของเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา จำนวนบุคลากร
ฝ่ายนิติบัญญัติ ๑๒
ฝ่ายบริหาร ๕
ข้าราชการ ๒๐
ลูกจ้างประจำ ๘
พนักงานจ้างตามภารกิจ ๑๔
พนักงานจ้างทั่วไป ๑๔
รวมทั้งสิ้น ๗๓

ข้อมูล ณ เมษายน ๒๕๕๕

๒.๕.๕ ชุมชน ๑๑ ชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา มีดังนี้
๑.ชุมชนบ้านหนองแดงพัฒนา
๒.ชุมชนบ้านโรงงานพัฒนา
๓.ชุมชนพาณิชย์พัฒนา
๔.ชุมชนหลังโรงเรียนพัฒนา
๕.ชุมชนสระกรวดพัฒนา(๑)
๖.ชุมชนรวมใจพัฒนา
๗.ชุมชน ๑๖ รวมพลังบ้านกลางพัฒนา
๘.ชุมชน ๖+๔ พัฒนา
๙.ชุมชนบ้านโคกสว่างพัฒนา

๑๐.ชุมชนบ้านกลางใต้รวมใจพัฒนา
๑๑.ชุมชนบ้านสระกรวด(๒)
๒.๖ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๖.๑ ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดเพชรบูรณ์มีภูมิอากาศแบบร้อน อยู่ในอิทธิพลของกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ กระแสลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ และกระแสลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งเป็น ๓ ฤดู ประกอบด้วย
- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือน พฤษภาคม
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึง เดือน กันยายน
- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึง เดือน มกราคม
๒.๖.๒ แหล่งน้ำธรรมชาติ
๑.คลองสาธารณะ จำนวน ๔ แห่ง
-คลองสาธารณะหนองแดง ม.๔
-คลองสาธารณะข้างศาลเจ้า ม.๑๕
-คลองสาธารณะลำสระหัว ม.๒
-คลองสาธารณะสระกรวด ม.๑
๒.สระน้ำ
-ชุมชนบ้านโคกสว่างพัฒนา
-ชุมชนบ้านกลางใต้รวมใจพัฒนา
-สระน้ำเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ (สระลุงชุ่ม)
-สระน้ำเฉลิมพระเกียรติ(ชุมชนบ้านหนองแดงพัฒนา)


๒.๖.๓ แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- บ่อน้ำตื้น ๕ แห่ง
๒.๖.๔ ขยะ
๑) ปริมาณขยะประมาณ ๒-๓ ตัน/วัน
๒) รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ จำนวน ๒ คัน ได้แก่
-รถยนต์คันที่ ๑ รถบรรทุกขยะอัดท้าย ขนาดความจุ ๖ ตัน ๖ ล้อ
-รถยนต์คันที่ ๒ รถบรรทุกขยะอัดท้าย ขนาดความจุ ๖ ตัน ๖ ล้อ
๓) กำจัดขยะโดยวิธี
- กองบนพื้นแล้วฝังกลบ ๒ ครั้ง/ปี
๔) ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่กำลังใช้ จำนวน ๑๕ ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสระกรวด
- ห่างจากเขตท้องถิ่นเป็นระยะทางประมาณ ๑๒ กิโลเมตร
- ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่ใช้ไปแล้ว จำนวน ๑๐ ไร่
- เหลือที่ดินกำจัดขยะได้อีก จำนวน ๕ ไร่
- คาดว่าจะสามารถกำจัดขยะได้อีก ๕ ปี
๕) จำนวนถังขยะภายในเขตเทศบาล มีจำนวน ๖๓๐ ใบ

 


๒.๗ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา
เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา มีพื้นที่ ๖ หมู่บ้าน/๑๑ ชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณร้อยละ ๗๕ ของพื้นที่ทั้งหมด ในรอบปีที่ผ่านมาเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา ได้รวบรวมข้อมูลด้านปัญหาและความต้องการของประชาชนนำเสนอคณะกรร มการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแนวทางการพ ัฒนา ตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวั ดเพชรบูรณ์ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) ซึ่งในการประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ เป็นผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้กำหนดแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบล สว่างวัฒนา ทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (ปี พ.ศ.๒๕๕๔) และโครงการที่ได้รับการจัดสรรเป็นงบประมาณ
ลำดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวนโครงการ
แผนพัฒนาประจำปี ๒๕๕๔ จัดสรรเป็นงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ๓๖ ๒๕ ๖๙.๔๔
๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสร ้างพื้นฐาน ๑๖ ๕ ๓๑.๒๕
๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ๑๐ ๑ ๑๐.๐๐
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ๑๑ ๓ ; ; ; ;๒๗.๒๗
๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว ๑๕ ๑๓ ๘๖.๖๗
๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรกรรม ๖ ๗& amp; nbsp;ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริห ารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ๒๙ ๑๒ ๔๑.๓๘
รวม ๑๒๓ ๕๙ ๔๗.๙๗

จำนวนงบประมาณที่บรรจุในแผนแผนพัฒนาสามปี (ปี พ.ศ.๒๕๕๔) และได้รับการจัดสรรเป็นงบประมาณ
ลำดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวนโครงการ
แผนพัฒนาประจำปี ๒๕๕๔ จัดสรรเป็นงบประมาณตามเทศบัญญัติ คิดเป็นร้อยละ
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ๑๒,๔๘๘,๐๐๐๘,๐๔ ๘,๕๖๐ ๖๔
๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสร ้างพื้นฐาน ๑๐,๐๗๐,๐๐๐ ๔,๙๖๖,๐๐๐ ๔๙
๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ๖๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐๘
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ๖,๐๐๐,๐๐๐ ; ; ; ;๘๐,๐๐๐ ๑
๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว ๑,๙๔ ๕,๐๐๐ ๑,๗๙๐,๐๐๐ ๙๒
๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรกรรม ๕๓๐,๐๐๐&a mp;a mp;a mp;n bsp;- -
๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริห ารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ๔,๓๓๕,๐๐๐ ๘๐๕,๒๐๐ ๑ ๙
รวม ๓๖,๐๑๘,๐๐๐ ๑๕,๗๓๙,๗๖๐ ๔๔

เข้าสู่ระบบ

บริการข้อมูล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

. ITA .

แบบฟอร์มร้องเรียน

กรมควบคุมโรค

Copyright © 2017 sawangwattana Subdistrict Municipality สำนักงานเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา www.sawangwattana.go.th อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170