วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา
“สังคม ชุมชนเข้มแข็ง แข็งแรงด้านสิ่งแวดล้อมจัดทัพเศรษฐกิจพอเพียง เปลี่ยนสู่ธรรมาภิบาลพร้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”
พันธกิจ การพัฒนาของเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา มีดังนี้
๒.๑ จัดให้มีและบำรุงเส้นทางคมนาคมให้ทั่วถึง จัดให้มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีไฟฟ้าสาธารณะ
๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนส่งเสริมการ
เรียนรู้จากภูมิปัญญาไทยและวิทยาการสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นในการสร้างงาน สร้างรายได้ และอาชีพแก่ประชาชน
๒.๓ ส่งเสริมการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรร มชาติและสิ่งแวดล้อม การป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
๒.๕ จัดให้มีการศึกษา ศาสนา การอนุรักษ์ และฟื้นฟูวัฒนธรรมและประเพณี การกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสังคมสงเคราะห์ การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
๒.๖ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา
๑. การคมนาคม สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
๒. บริการด้านไฟฟ้าและประปาอย่างพอเพียง
๓. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
๔. ส่งเสริมการเกษตรและอาชีพแก่ประชาชน
๕. ส่งเสริมและฝึกอบรมให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพต่าง ๆ
๖. ส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอศรีเทพ และการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์
๗. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๘. ปรับปรุงระบบการจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ
๙. การบริการด้านการศึกษา และสนับสนุนวัสดุ สื่ออุปกรณ์ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
๑๐. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑๑. เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความสนใจในด้านกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
๑๒. ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ติดเชื้อเอดส์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๑๓. การบริการด้านสุขภาพอนามัยเบื้องต้นที่ดีและการป้องกันโรคติดต่ อ
๑๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันปัญหายาเสพติดและแหล่งอบายมุข
๑๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองและการบริหา ร
๑๖. พัฒนาขีดความสามารถในการบริการประชาชน และการปฏิบัติงานของบุคลากร
๑๗. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้มีการพัฒนาจิตสำนึกและจรรยาบรรณของบุคล ากรของท้องถิ่น
๑๘. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๙. ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง ๓ ปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลสว่างวัฒนาได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย ๓ แนวทาง ดังนี้
๑. สนับสนุนก่อสร้าง และปรับปรุงถนน สะพาน
๒. สนับก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคและการเกษตร
๓. สนับสนุนก่อสร้างและปรับปรุงไฟฟ้า และประปา
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร ประกอบด้วย ๓ แนวทาง ดังนี้
๑. ส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาผลผลิต เพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการอบรมให้ความรู้และวัสดุอุปกรณ์ใน การ
ประกอบอาชีพ
๓. ส่งเสริมการตลาดเพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ๑ แนวทาง ดังนี้
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๓ แนวทาง ดังนี้
๑. สนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๒. สนับสนุนกิจกรรมด้านสร้างจิตสำนึกฯในการรักษาสิ่งแวดล้อม
๓. สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา
และคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย ๖ แนวทาง ดังนี้
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสื่อการเ รียนการสอน
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ประเพณี อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาและพลานามัย
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุข
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันปัญหายาเสพติดและแหล่งอบ ายมุข
๖. สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ติดเชื้อ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ประกอบด้วย ๕ แนวทาง ดังนี้
๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของท้องถิ่น
๒. จัดให้มีและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจของประชาชนในการบริก ารของท้องถิ่น
๓. ส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนาความรู้ให้มีการพัฒนาจิตสำนึ กและ
จรรยาบรรณของบุคลากรของท้องถิ่น
๔. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕. ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

๔.๓ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวั ดเพชรบูรณ์
วิสัยทัศน์”ท้องถิ่นทันสมัย เกษตรปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง พัฒนาการท่องเที่ยวและแหล่งน้ำ ล้ำเลิศวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การ
กีฬา และคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๔.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
๑. วิสัยทัศน์ ”เพชรบูรณ์เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง”
๒. วาระของจังหวัด ”ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน”
๓. พันธกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย
๑.พัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน
๒.สร้างเมืองเกษตรปลอดภัย
๓.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๔.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สะดวกและปลอดภัย
๔. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มมูลค่าการเกษตร โดยการส่งเสริมการเชื่อมโยงห่วงโซ่
มูลค่า (ผลิต-อุตสาหกรรม-ค้าขาย-บริการ-ท่องเที่ยว)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเร่งรัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงนิเวศน์ และเชิงเกษตร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
กลุ่มประชาชนให้มีคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
(เพชรบูรณ์เข้มแข็ง)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบขนส่งและจราจร

๔.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ
๑. การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

๔.๖ นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ของการพัฒนาท้องถิ่นคำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลสว่ างวัฒนา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ ดังนี้
“ โครงสร้างพื้นฐานดี ประชาชนอยู่ดีมีสุข สืบสานวัฒนธรรม เลิศล้ำบริการ ”

ได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา โดยนโยบายนี้ ตั้งอยู่บนกรอบ และอำนาจหน้าที่ของเทศบาลดังนี้
๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑ มุ่งเน้นการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน รางระบายน้ำ พร้อมทั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล ถนนทุกสายต้องได้มาตรฐาน การสัญจรไป - มา สะดวก คล่องตัว ปลอดภัย และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการปลูกต้นไม้ จัดสร้างสาธารณูปโภค เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน อย่างทั่วถึง
๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างสวนสาธารณะ ให้ประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬา และพักผ่อนหย่อนใจ
๓ จัดหาพื้นที่เพื่อรวมศูนย์การบริหาร การจัดการ ของเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา ทั้งสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนามกีฬา ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย สถานที่เรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อทำให้สามารถดูแลควบคุมได้อย่างทั่วถึง
ด้านการศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี
๑ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ในระดับต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ ให้มีการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้มีคุณภาพ เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน ผู้ด้อยโอกาส เยาวชน ในเขตเทศบาลอย่างทั่วถึง เพื่อบรรเทาภาระของผู้ปกครอง
๒ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สมบูรณ์แบบ มีขีดความสามารถทัดเทียมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่น ๆ โดยมุ่งเน้นให้เด็กเล็กที่เข้าใช้บริการ ให้มีการพัฒนาการเจริญเติบโต ทั้งทางด้านร่างกาย และด้านความคิดอย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญของเทศบาล และประเทศชาติต่อไป
๓ ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีต่าง ๆ อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น งานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประเพณีลอยกระทง ให้มีความยั่งยืนสืบไป

๔ ส่งเสริมบำรุงพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน จัดตั้งศูนย์เก็บรักษาและจัดแสดงจิตสำนึก &am p;am p;nb sp; ทางวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ เพื่อเป็นแหล่งศึกษา หาความรู้ แก่สาธารณชน สันทนาการ แสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านเศรษฐกิจ
๑ ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายของครัวเรือน ให้ความรู้แก่ประชาชนให้มีวินัยการใช้เงิน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๒ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำเกษตรกรรม ตามแนวทฤษฏีใหม่ของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ และเกษตรอินทรีย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตทางการเกษตร ลดการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิต

ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑ ส่งเสริมรักษาความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของชุมชน รักษาความสะอาด และการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี
๒ ดูแลส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยของประชาชน ให้สมบูรณ์ แข็งแรง ทุกกลุ่มอายุอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษา
๓ จัดให้มีมาตรการที่รวดเร็ว เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาดทุกชนิด
๔ ส่งเสริม อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ดีอยู่แล้วให้คงอยู่ และที่ไม่ดีต้องพัฒนาให้ดีขึ้น
ด้านการกีฬาและนันทนาการ
๑ ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุเพื่อให้ประชาชนทุกระดับ มีโอกาสได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี มุ่งเน้นการปลูกฝังความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน
๒ จัดสร้างสนามกีฬาประจำเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา ให้ได้มาตรฐาน มีอุปกรณ์
ในการเล่นอย่างเหมาะสม และเพียงพอ

ด้านสังคม และสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
๑ ส่งเสริมดูแล สวัสดิการให้กับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่มอายุ เพื่อให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถพึ่งตนเองได้ จัดให้มีรถรับ – ส่ง ผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินไปโรงพยาบาล
๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ จะได้รับเบี้ยยังชีพ ตามหลักเกณฑ์นโยบายของรัฐบาลทุกคน และทั่วถึง
๓ ส่งเสริมปลูกฝัง ความรู้รักสามัคคี จัดระเบียบชุมชน รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกรูปแบบ
๔ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และให้ความร่วมมือส่วนราชการต่าง ๆ ตลอดจนรณรงค์สร้างชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้

๕ จัดให้มีการอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านอาชีพ และประสบการณ์แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ผู้นำชุมชน และในการพัฒนาบุคลากรของพนักงานเทศบาล แต่ทั้งนี้ ในการจัดทุกครั้งต้องเกิดการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริ งภายในชุมชน

ด้านการเมือง การบริหาร
๑ บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา
๒ พัฒนาทักษะของบุคลากร ผู้ให้บริการให้มีมาตรฐานที่ดี เน้นเรื่องการให้บริการประชาชนด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และก่อให้เกิดความพึงพอใจกับประชาชนผู้มาใช้บริการ
๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ

เข้าสู่ระบบ

บริการข้อมูล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

. ITA .

แบบฟอร์มร้องเรียน

กรมควบคุมโรค

Copyright © 2017 sawangwattana Subdistrict Municipality สำนักงานเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา www.sawangwattana.go.th อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170