ประวัติความเป็นมา

เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา เดิมเป็นสุขาภิบาลสว่างวัฒนาและได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตามพร ะราชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ทำให้สุขาภิบาล
สว่างวัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองเป็นเทศบาล ตำบลสว่างวัฒนา
ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๕ ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170 ถนนสาย
สระบุรี – หล่มสัก ตามทางหลวงหมายเลข ๒๑ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ
ประมาณ ๒๑๔ กิโลเมตร

เข้าสู่ระบบ

บริการข้อมูล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

. ITA .

แบบฟอร์มร้องเรียน

กรมควบคุมโรค

Copyright © 2017 sawangwattana Subdistrict Municipality สำนักงานเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา www.sawangwattana.go.th อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170