แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงาน
ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา

สำนักปลัด

 คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

กองคลัง

 คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

กองช่าง

 คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

กองการศึกษา

 คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา

 คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

 คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

กองสวัสดิการสังคม

 คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

เข้าสู่ระบบ

บริการข้อมูล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

. ITA .

แบบฟอร์มร้องเรียน

กรมควบคุมโรค

Copyright © 2017 sawangwattana Subdistrict Municipality สำนักงานเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา www.sawangwattana.go.th อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170