โครงสร้างบุคลากรสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 


นางสาวฐิติพร  ชัยยะ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

                                                                                  

                             นายนิพนธ์  บุญสมภักตร์                                                                 นางสุกฤตา  อาจประโคน
                       เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน                                                               พนักงานจ้างทั่วไป

 

                                                                                  

                           นางสาวอุมากร  กระบวนศรี                                                                    นายชำนาญ  มีชัย
                                 พนักงานจ้างทั่วไป                                                                         พนักงานจ้างทั่วไป

 

                                                                                  

                                  นายคำผอง  ทีขาว                                                                   นายสัมภาส  เมฆขุนทด
                                 พนักงานจ้างทั่วไป                                                                    พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

                                                                                  

                               นายสุริยา  เรืองวิลัย                                                                      นายไพรัตน์  ต้นสกุล
                            พนักงานจ้างเหมาบริการ                                                                 พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

                                                                                  

                                  นายสมาน  อาศัย                                                                          นางสมร  ศรีสุมทร
                              พนักงานจ้างเหมาบริการ                                                                พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

                                                                                  

                               นายมนตรี   คงเปลี่ยน                                                                   นายมีเดช  แสงสุวรรณ
                              พนักงานจ้างเหมาบริการ                                                               พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

                                                                                  

                              นายไพโรจน์  ตองอ่อน                                                                   นางสาวรุ่งทิวา  ค้ำคูณ
                             พนักงานจ้างเหมาบริการ                                                                 พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

                                                                                  

                               นายฉลอม  ตองอ่อน                                                                       นางวันเพ็ญ  กงแก้ว
                             พนักงานจ้างเหมาบริการ                                                                 พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

                                                                                  

                                นางแดง  ทองรัตนะ                                                                    นางสาวนาง   อินสำราญ
                             พนักงานจ้างเหมาบริการ                                                                พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

                                                                                  

                               นายไพศาล หล้าถลา                                                                   นายประดิษฐ์  บุญศรีภูมิ
                             พนักงานจ้างเหมาบริการ                                                                พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

                                                                                  

                                นายสำราญ ปาเตี้ย                                                                         นายโกศล  ต้นสกุล
                             พนักงานจ้างเหมาบริการ                                                                 พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

                                                                                  

                              นายวิเชียร  เมฆขุนทด                                                                   นายเสนรินทร์  ธารายุทธ
                             พนักงานจ้างเหมาบริการ                                                                 พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

                                                                                  

                            นายบัญชา   นาคประดิษฐ์                                                                  นายกุหลาบ  มหาชัย
                             พนักงานจ้างเหมาบริการ                                                                 พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

                                                                                  

                            นายสมชาย บอนสันเทียะ                                                                     นายจรัญ ปันทวาย
                             พนักงานจ้างเหมาบริการ                                                                     พนักงานจ้างทั่วไป

 

                                                                 

                                              

 

 

 

 

 

เข้าสู่ระบบ

บริการข้อมูล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

. ITA .

แบบฟอร์มร้องเรียน

กรมควบคุมโรค

Copyright © 2017 sawangwattana Subdistrict Municipality สำนักงานเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา www.sawangwattana.go.th อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170