โครงสร้างบุคลากรกองสวัสดิการสังคม

 

 


  นายชาญวิทย์  จันละมุด 
รองปลัดเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  นายชาญยุทธ โพธิ์เงิน
  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน

 

                                                                                  

                        นางสาวไพรินทร์  สุทธิชลสกุล                                                           
                                พนักงานจ้างทั่วไป                                                                      

 

                                                   

                                              

 

 

 

 

 

เข้าสู่ระบบ

บริการข้อมูล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

. ITA .

แบบฟอร์มร้องเรียน

กรมควบคุมโรค

Copyright © 2017 sawangwattana Subdistrict Municipality สำนักงานเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา www.sawangwattana.go.th อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170