โครงสร้างบุคลากรกองคลัง

 

 


  นายไพรัช  สุทธิชลสกุล
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 นางกาญจนา  สุทธิชลสกุล
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 

                                                                                  

                           นางวรัญญา  ประเศรษฐสุต                                                                 นางศิริรัตน์  ไชยปลื้ม
                           เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้                                                             เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

                                                                                  

                                  นายธนวรรต ยาสี                                                                     นางสาวนาตยา  เลียมตะคุ
                                 พนักงานจ้างทั่วไป                                                                         พนักงานจ้างทั่วไป

 

                                                                                  

                        นางสาวชัญญาณัฏฐ์  หล่าไธสง                                                         นางสาวกัญญาณัฐ  เด่นชัย
                                พนักงานจ้างทั่วไป                                                                         พนักงานจ้างทั่วไป

                                              

 

 

 

 

 

เข้าสู่ระบบ

บริการข้อมูล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

. ITA .

แบบฟอร์มร้องเรียน

กรมควบคุมโรค

Copyright © 2017 sawangwattana Subdistrict Municipality สำนักงานเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา www.sawangwattana.go.th อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170