โครงสร้างบุคลากรกองช่าง

 

 


  นายชาญวิทย์  จันละมุด 
รองปลัดเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง


 

 

                                                                                  

                                 นายเผด็จ ทองบ่อ                                                                    นายปัญญาพล  มอมขุนทด
                                ผู้ช่วยนายช่างโยธา                                                                         พนักงานจ้างทั่วไป

 

                                                                                  

                                  นายเดชา ใจเย็น                                                                          นายคลอง  ขาวสวย
                                 พนักงานจ้างทั่วไป                                                                         พนักงานจ้างทั่วไป

 

                                                                                  

                          นางสาวสุกัญญา  เมฆขุนทด                                                               นายสงกรานต์  เพิ่มพูน
                                พนักงานจ้างทั่วไป                                                                          พนักงานจ้างทั่วไป

 

                                                                                  

                            นายอนันต์  เดชเรืองฤทธิ์                                                                     นายวินัย ชะนะเกตุ
                                พนักงานจ้างทั่วไป                                                                      พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

                                                                                  

                              นายประสิทธิ์ ทักโลวา                                                                     นายประจวบ  สินนอก
                             พนักงานจ้างเหมาบริการ                                                                 พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

                                                                                  

                                นายปรัชญา  ยินดี                                                                        นายธนกฤช  สายคล่อง
                            พนักงานจ้างเหมาบริการ                                                                  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

                                                                                  

                              นายสุระเสียง  สีโสดา                                                                       นายประเสริฐ  กิติยะ
                            พนักงานจ้างเหมาบริการ                                                                  พนักงานจ้างเหมาบริการ

                                              

 

 

 

 

 

เข้าสู่ระบบ

บริการข้อมูล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

. ITA .

แบบฟอร์มร้องเรียน

กรมควบคุมโรค

Copyright © 2017 sawangwattana Subdistrict Municipality สำนักงานเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา www.sawangwattana.go.th อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170