นางหล่ำ  สุดเย็น
                                                                              ประธานสภาเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา
                                                                                      โทรศัพท์ : 081-498-3621

 

                                                                                   

                                                                                            นายสุธี  จันทร์สอน
                                                                              รองประธานสภาเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา
                                                                                       โทรศัพท์ : 062-043-2955

 

                                                                                              

                              นายประยูร  พงษ์ธานี                                                                                          นายไพบูลย์  เด่นชัย
              สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา   เขต 1                                                       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา   เขต 1
                        โทรศัพทร์ : 082-404-2715                                                                                 โทรศัพทร์ : 099-270-8480

 

                                                                                              

                                นายดฤพล  ยืนสุข                                                                                          นายวีระยุทธ  ถมจอหอ
              สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา   เขต 1                                                       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา   เขต 1
                        โทรศัพทร์ : 083-410-5145                                                                                 โทรศัพทร์ : 081-051-5112

 

                                                                                              

                            นายสมพงษ์  ทองเจือ                                                                                           นายทัชพงศ์  ปรีชา
              สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา   เขต 1                                                       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา   เขต 1
                        โทรศัพทร์ : 083-959-1049                                                                                 โทรศัพทร์ : 094-696-4005

 

                                                                                              

                            นางราวรรณ์  ประเสริฐสิน                                                                                        นายหรั่ง  สุดาวงค์
              สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา   เขต 2                                                       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา   เขต 2
                        โทรศัพทร์ : 081-596-0978                                                                                 โทรศัพทร์ : 087-202-3457

 

                                                                                              

                               นายไสว  เขียวงาม                                                                                           นายสมชาติ  โง้วจุงดี
              สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา   เขต 2                                                       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา   เขต 2
                        โทรศัพทร์ : 085-051-5272                                                                                 โทรศัพทร์ : 086-214-5387

เข้าสู่ระบบ

บริการข้อมูล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

. ITA .

แบบฟอร์มร้องเรียน

กรมควบคุมโรค

Copyright © 2017 sawangwattana Subdistrict Municipality สำนักงานเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา www.sawangwattana.go.th อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170