นายโกวิท  โลเกศเสถียร
                                                                                    นายกเทศมนตรีตำบลสว่างวัฒนา
                                                                                        โทรศัพท์ : 086-755-7070

 

                                                                                              

                          นายสมยศ  ฮึกหาญสมบัติ                                                                                     นายศักดิ์ศรี  ชาดิษฐ์
                    รองนายกเทศมนตรีตำบลสว่างวัฒนา                                                                  รองนายกเทศมนตรีตำบลสว่างวัฒนา
                         โทรศัพทร์ : 081-423-5533                                                                               โทรศัพทร์ : 094-513-5556

 

                                                                                              

                             นายนฤชัย  โมงขุนทด                                                                                      นางสาววราภรณ์  เกื้อกูล
                เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสว่างวัฒนา                                                         ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสว่างวัฒนา
                         โทรศัพทร์ : 094-585-6561                                                                                โทรศัพทร์ : 081-399-2824

 

 

                                                                       

                                                                                 

                                                                                     ปลัดเทศบาล (ตำแหน่งว่าง)
                                                                           

 

                                                                                   

                                                                                          นายชาญวิทย์ จันละมุด
                                                                         รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
                                                                           ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลสว่างวัฒนา
                                                                                         โทรศัพท์ : 0953419199

 

                                                                                             

                                นางแก้วใจ สุขดี                                                                                              นายไพรัช สุทธิชลสกุล
                               หัวหน้าสำนักปลัด                                                                                              ผู้อำนวยการกองคลัง
                          โทรศัพทร์ : 0812595169                                                                                   โทรศัพทร์ : 0869269800

 

                                                                                             

                            นายชาญวิทย์ จันละมุด                                                                                          นางสาวฐิติพร  ชัยยะ
                   รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน                                                                พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
                             ผู้อำนวยการกองช่าง                                                                             ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
                          โทรศัพทร์ : 0953419199                                                                                    โทรศัพทร์ : 0895115700

                                                                                             

                            นายชาญวิทย์ จันละมุด                                                                                   นางสาวเพชรอุมา  สุขเกษม
                   รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน                                                                           ผู้อำนวยการกองการศึกษา
                   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม                                                                          โทรศัพทร์ : 0822471050
                          โทรศัพทร์ : 0953419199                                                                                    

 

เข้าสู่ระบบ

บริการข้อมูล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

. ITA .

แบบฟอร์มร้องเรียน

กรมควบคุมโรค

Copyright © 2017 sawangwattana Subdistrict Municipality สำนักงานเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา www.sawangwattana.go.th อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170