การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA)

- ประจำปีงบประมาณ 2560

- ประจำปีงบประมาณ 2561

เข้าสู่ระบบ

. ITA .

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบฟอร์มร้องเรียน

บริการข้อมูล

กรมควบคุมโรค

Copyright © 2017 sawangwattana Subdistrict Municipality สำนักงานเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา www.sawangwattana.go.th อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170