รายรับรายจ่ายประจำปี                                          

- งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

- งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เข้าสู่ระบบ

บริการข้อมูล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

. ITA .

แบบฟอร์มร้องเรียน

กรมควบคุมโรค

Copyright © 2017 sawangwattana Subdistrict Municipality สำนักงานเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา www.sawangwattana.go.th อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170