แผนพัฒนาท้องถิ่น                                                           

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

- แผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมฉบับที่ 3

- แผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒

- แผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑

- แผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔)

- แผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒

- แผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑

- แผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒)

เข้าสู่ระบบ

บริการข้อมูล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

. ITA .

แบบฟอร์มร้องเรียน

กรมควบคุมโรค

Copyright © 2017 sawangwattana Subdistrict Municipality สำนักงานเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา www.sawangwattana.go.th อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170